Klauzula informacyjna stosowana przez Instal Białystok S.A.  w restrukturyzacji    z siedzibą w Białymstoku w zakresie ochrony danych osobowych  

INFORMACJE OGÓLNE  

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, tj. wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.    

ADMINISTRATOR DANYCH     

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator ”) jest INSTAL Białystok S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku przy ul. Orzeszkowej 32, 15-084 Białystok, NIP: 542-020-19-20, REGON: 050330856, tel.  Centrala: +48 85 741 67 07 lub Sekretariat: +48 694 469 451    

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH     

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem w następującej formie:   

 • telefonicznie pod numerem telefonu:  Centrala: +48 85 741 67 07 lub Sekretariat: +48 694 469 451  
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: office@instalb.pl    

DANE JAKIE ZBIERAMY     

Kontaktując się z nami za pomocą drogi mail’owej przekazujesz nam dane takie jak imię i nazwisko, oraz adres mailowy na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora.    

CEL PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH     

Państwa dane osobowe uzyskane we wcześniejszych kontaktach wykorzystywane są w następujących celach:   

 1. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO,
 2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, prawa pracy, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,   
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,   
 4. udzielona zgoda, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO,   
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),   
 6. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania, pisma i wnioski. podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO w celach ofertowania poprzez wysyłkę e-mail’em.     

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH     

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:   

 1. przepisy prawa, które mogą obligować spółkę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, prawo pracy, przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego),   
 2. okres przez jaki są świadczone usługi,   
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora,   
 4. jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.     

ODBIORCY DANYCH    

 1. dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług,   
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. policji, prokuraturze,   
 3. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (m.in. USA),   
 4. Państwa dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób automatyczny.     

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ     

 1. prawo dostępu do swoich danych,   
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,   
 3. prawo przenoszenia danych,   
 4. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,   
 5. jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych lub danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.   
 6. aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć pisemny wniosek,   
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.